Hãy đến cùng Giêsu

Công Giáo - Mời Vào

Đi với người khôn, ắt sẽ nên khôn,
chơi cùng kẻ dại, sẽ mang lấy hoạ. (Cn 13,20)

Làm thế nào giữ được tuổi xuân trong trắng?
Thưa phải tuân theo lời Chúa dạy. (Tv 119,9)

Ai nghẹn ngào ra đi gieo giống,
mùa gặt mai sau khấp khởi mừng. (Tv 126,5)

wed

Liên kết:
-Thánh Linh. net: http://thanhlinh.net
-Thánh ca Việt Nam. net: http://thanhcavietnam.net
-Khúc cảm tạ. net http://khuccamta.net/diendan
-Nhạc thánh. net http://nhacthanh.net
-Xuân Hà. net: http://xuanha.net
-Mạng Lưới Dũng Lạc. org: http://www.dunglac.org
-Mạng Công Giáo. net: http://mangconggiao.net

Các Giáo Phận:

Dòng Tu:
- Dòng Thừa Sai Bác Ái Chúa Kitô : http://www.mcchrist.org

Liên Kết Trong TGP Hà Nội:

Vatican - Hội Đồng Giám Mục:

Một số liên kết khác:
-Thánh Linh. net: http://www.thanhlinh.net


Về cùng Giêsu